Kan Kishino

Kan Kishino

Personal history

1975  Born in Seikacho, Kyoto

1994  Graduated from Kyoto City Dohda Senior High School of Arts, Dept.of Ceramics
Apprenticed to Master Masatake Fukumori of Iga-Dorakugama

2004  Establishment of his kiln in Marubashira, Iga

Solo Exhibitions:

2005  his first solo exhibition in Ikuichiri, Kyoto

2011  Shinbunkaku, Kyoto

2012  Matsuzakaya, Nagoya

Nihonbashi Takashimaya, Tokyo

2013  Osaka Hankyu

 

Collection

Kan Kishino Works